Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tussen Turquoise Festival en consumenten

Algemene voorwaarden voor wederverkoop van tickets via Turquoise Festival., statutair gevestigd Turks- Islamitische Culturele Stichting te Den Haag en kantoorhoudende aan de Kempstraat 126, 2572GK te Den Haag

KvK 41155722

Begrippen:

 • Consument: de partij welke een reservering voor e-tickets plaatst bij Turquoise Festival en is de natuurlijke persoon handelend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf die eindgebruiker is van de producten;
 • Entreegelden: prijs van e-tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten, zoals eventueel door Turquoise Festival in rekening gebrachte reserveringskosten;
 • Overeenkomst: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van tickets via het platform van Turquoise Festival of de reservering daarvan. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht;
 • Producten: alle zaken en/of diensten en/of andere prestaties die via levering of bemiddeling van Turquoise Festival door consumenten afgenomen zijn;
 • Ticket: het toegangsbewijs tot een evenement /bestemming of een bewijs tot recht op een dienst alsook een voucher welke ingewisseld kan worden voor een ticket;

Website van Turquoise Festival: www.turquoisefestival.nl.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van tickets via het platform van Turquoise Festival of de reservering daarvan. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Turquoise Festival treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) e-tickets op als verkoper van de e-tickets. De overeenkomst komt tot stand nadat consument via Turquoise Festival een reservering voor één of meer e-tickets heeft geplaatst.
 • Alle informatie over een e-ticket en de beschikbaarheid van e-tickets daarvoor, welke door Turquoise Festival aan de consument wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. De de levering en nakoming van de aangeboden producten/diensten geschiedt door Turquoise Festival.
 • Bij het maken van een reservering kan Turquoise Festival aan de consument, naast de entreegelden voor het e-ticket, reserveringskosten in rekening voor de of namens de aanbieder. De reserveringskosten kunnen bestaan uit:
  * transactiekosten, die eenmalig per reservering worden berekend.
  * administratiekosten
 • Betalingen van de e-tickets geschieden uitsluitend via betaalplatform Mollie.
 • De overeenkomst komt tot stand indien en zodra Mollie (autorisatie van) de betaling door consument heeft ontvangen; is de overeenkomst via de website van Turquoise Festival tot stand gekomen, dan wordt de totstandkoming van de overeenkomst per omgaande via e-mail aan de consument bevestigd;
 • Indien geen autorisatie van de betaling door consument verkregen wordt, dan ontvangt de consument via e-mail bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.
 • Een reservering is voor de consument onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van tot stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.
 • Turquoise Festival behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren e-tickets, reserveringen die dit maximum te boven gaan, te annuleren voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.
 • Turquoise Festival is niet verantwoordelijk voor de gang van zaken in en rondom de locatie en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van de activiteit of evenement.
 • Indien en voor zover de afnemer besluit tot restitutie van entreegelden en bemiddelaar Turquoise Festival daarvoor inschakelt, zal restitutie van entreegelden die aantoonbaar aan Turquoise Festival zijn voldaan, plaatsvinden via Turquoise Festival.
 • Turquoise Festival zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke consument heeft betaald voor de door organisator of namens organisator door Turquoise Festival verleende diensten, zoals reserveringskosten. Turquoise Festival aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.
 • Turquoise Festival kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.
 • Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming en ander extreem weer (bijv. code rood door KNMI) uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van de afnemer verlangd kan worden.
 • Turquoise Festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van (een deel van) de e-tickets door de consument door welke oorzaak dan ook.
 • Turquoise Festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van e-tickets die niet plaatsvinden bij Turquoise Festival, noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de consument, niet geheel worden afgewikkeld door Turquoise Festival en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is.
 • Gekochte tickets zijn geldig voor eenmalig gebruik tenzij specifiek anders vermeld wordt.
 • De hoofdboeker dient minimaal 18 jaar te zijn. 
 • Betaling geschiedt vooraf. De consument is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) inwisselen van de e-tickets.
 • Personen vanaf 13 jaar vallen onder de categorie ‘Volwassenen’.
 • Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld en terugbetalingen worden niet gedaan.