Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden tussen Turquoise Festival en consumenten

Algemene voorwaarden voor de wederverkoop van tickets via Turquoise Festival, statutair gevestigd bij de Turks-Islamitische Culturele Stichting te Den Haag en kantoorhoudend aan de Kempstraat 126, 2572GK te Den Haag, KvK 41155722.

Begrippen:

 • Consument: De partij die een reservering voor e-tickets plaatst bij Turquoise Festival en is de natuurlijke persoon handelend anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die eindgebruiker is van de producten.
 • Entreegelden: Prijs van e-tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten, zoals eventueel door Turquoise Festival in rekening gebrachte reserveringskosten.
 • Overeenkomst: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van tickets via het platform van Turquoise Festival of de reservering daarvan. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 • Producten: Alle zaken en/of diensten en/of andere prestaties die via levering of bemiddeling van Turquoise Festival door consumenten zijn afgenomen.
 • Ticket: Het toegangsbewijs tot een evenement/bestemming of een bewijs tot recht op een dienst, alsook een voucher die ingewisseld kan worden voor een ticket.
 • Website van Turquoise Festival: www.turquoisefestival.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van tickets via het platform van Turquoise Festival of de reservering daarvan. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1. Verkoop en Reservering:
Turquoise Festival treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) e-tickets op als verkoper van de e-tickets. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument via Turquoise Festival een reservering voor één of meer e-tickets heeft geplaatst. Alle informatie over een e-ticket en de beschikbaarheid van e-tickets wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. De levering en nakoming van de aangeboden producten/diensten geschieden door Turquoise Festival.

2. Reserveringskosten:
Bij het maken van een reservering kan Turquoise Festival, naast de entreegelden voor het e-ticket, reserveringskosten in rekening brengen. De reserveringskosten kunnen bestaan uit:

 • Transactiekosten, die eenmalig per reservering worden berekend.
 • Administratiekosten.

Betalingen van de e-tickets geschieden uitsluitend via het betaalplatform van Stripe. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra Stripe (autoriseert) de betaling door de consument heeft ontvangen. Als de overeenkomst via de website van Turquoise Festival tot stand is gekomen, wordt de totstandkoming van de overeenkomst per omgaande via e-mail aan de consument bevestigd. Indien geen autorisatie van de betaling door de consument wordt verkregen, ontvangt de consument via e-mail bericht van het mislukken van de transactie en het niet tot stand komen van de overeenkomst.

Een reservering is voor de consument onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van tot stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen. Turquoise Festival behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren e-tickets, reserveringen die dit maximum te boven gaan, te annuleren voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.

3. Aansprakelijkheid en Overmacht:
Turquoise Festival is niet verantwoordelijk voor de gang van zaken in en rondom de locatie en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van de activiteit of evenement. Turquoise Festival zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke de consument heeft betaald, zoals reserveringskosten. Turquoise Festival aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige directe of indirecte gemaakte (on)kosten en/of uitgaven. Turquoise Festival kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuur besturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming en ander extreem weer (bijv. code rood door KNMI) uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van de afnemer verlangd kan worden.

4. Verlies en Aansprakelijkheid:
Turquoise Festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van (een deel van) de e-tickets door de consument door welke oorzaak dan ook. Turquoise Festival aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van e-tickets die niet plaatsvinden bij Turquoise Festival, noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de consument, niet geheel worden afgewikkeld door Turquoise Festival en waarbij een derde – bijvoorbeeld de kassa bij een locatie – al dan niet rechtstreeks betrokken is.

5. Aanvullende Voorwaarden:

 • Gekochte tickets zijn geldig voor eenmalig gebruik, tenzij specifiek anders vermeld wordt.
 • De hoofdboeker dient minimaal 18 jaar te zijn.
 • Betaling geschiedt vooraf. De consument is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) inwisselen van de e-tickets.
 • Personen vanaf 11 jaar vallen onder de categorie ‘Volwassenen’.
 • Tickets zijn niet inwisselbaar voor geld en terugbetalingen worden niet gedaan.